Category Artykuły

ZWĘŻENIE ZASTAWKOWE TĘTNICY PŁUCNEJ

Uwagi anatomiczne. Zważenie zastawkowa tętnicy płucnej występuje w ok. 6% wrodzonych wad serca pod dwoma postaciami: w pierwszej, jakby kontynuacji zarośnięcia zastawek płucnych – płatki są niedorozwinięte, grube, słabo ruchome, pofałdowane, wypełniają całe ujście pnia t. płucnej, spoidła są niezrośnięte. Budowa morfologiczna odpowiada budowie zastawek zarodka 15-tygodniowego. Pierścień zastawkowy może być normalnej szerokości, częściej bywa zwężony. Współistnieje niekiedy zwężenie pnia t. płucnej i podzastawkowy przerost prawe j komory. W odmianie drugiej zastawki są cienkie, zrośnięte o dobrej ruchomości, mają kształt stożka, w którego szczycie znajduje się różnej wielkości otwór. Kształt zastawki porównuje się do „rybiego pyszczka”. Zwykle tuż nad zwężeniem stwierdza się znaczne poszerzenie pnia t. płucnej bądź lew^ej gałęzi t. płucnej. Rzadko poszerzona jest prawa t. płucna czy też obie. Poszerzenie nie pozostaje w żadnej zależności od stopnia zwężenia zastawek. U niemowdąt na ogół poszerzenia nie obserwuje się.

Objaw...

Czytaj Wszystko

Postępowanie pooperacyjne

W okresie pooperacyjnym chorzy przebywają na oddziałach intensywnej opieki. Zależnie od stanu dziecka stwierdzanego przed zabiegiem prowadzenie pooperacyjne trwa dłuższy bądź krótszy czas. W każdym przypadku konieczne jest utrzymywanie pełnej drożności dróg oddechowych, ponieważ dzieci te mają bardzo obficie gromadzącą się wydzielinę. Najczęściej wymagają przedłużonego pozostawienia rurki intubacyjnej, często wykonania przetoki tchawiczej, czasem wielotygodniowego prowadzenia oddechu wspomaganego. W wyjątkowych przypadkach konieczne jest oczyszczenie dróg oddechowych poprzez bronchoslcopię. Postępowanie poza tym nie odbiega od ogólnie przyjętego u dzieci po operacjach klatki piersiowej (2, 5).

Czytaj Wszystko

Operacja zarośnięcia zastawki

Operację zarośnięcia zastawki t. płucnej wykonuje się w znieczuleniu dotchawi- czym, w normotermii z cięcia pośrodkowego mostka bądź przez przednio-boczną lewą torakotomię na poziomie IV międzyżebrza. Po otwarciu klatki piersiowoj, odsunięciu grasicy i przecięciu osierdzia zakłada się dwra szwy materacowo jedwabne

-4- 0 z łatkami na drodze odpływu z prawoj komory, w odległości 1 cm od zastawia. Pomiędzy szwem przez niewielkie nacięcie ściany serca wprowadza się wygięte, ostro zakończone narzędzie może nim być trójgra- niec najmniejszego wymiaru. Narzędzie wprowadza się do komory, a następnie do stożka, ściśle w linii pośrodkowrej drogi odpływa tak, aby prowadząc je dogłowowo przejść przez przedni płatek zastawia. Odchylenie na boki powoduje przechodzenie narzędzia przez grube warstwy mięśni u podstawy le- wego i prawego płatka zastawki.

Czytaj Wszystko

Nitroprusydek sodu

Nitroprusydek sodu (nitrozopentacyjanianożelazian sodu). Powoduje rozszerzenie naczyń przez bezpośrednie działanie na mięśnie gładkie ściany naczyń34, lecz nie ma bezpośredniego działania na mięsień sercowy35, chociaż może doprowadzić do tachykardii i obniżenia Pa0230. Działanie występuje szybko po podaniu dożylnym w kroplówce

-0, 01%, a ciśnienie powraca w ciągu 6 minut po przerwaniu kroplówki37. Dawka środka wynosi od 2,5 do 100 mg, a szybkość kroplówki pomiędzy 5 i 160 kropli na minutę. Nitroprusydek sodu łączono z anestezją podtlenkiem azotu, halotanem i tlenem. Toksyczność środka może być związana z kwasicą metaboliczną występującą we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym38. Notowano przypadki śmierci po jego zastosowaniu30.

Czytaj Wszystko

Częstość występowania wad wrodzonych

Częstość występowania wad wrodzonych osierdzia trudno jest określić opisano ok. 200 przypadków, w większości są to przypadkowo odkrycia w czasie operacji bądź stwierdza się je badaniem pośmiertnym (Skandalakis 1972, Siplowioh 1973).

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Większość wad Avrodzonych jest bezobjawowa. Badania pośmiertne ludzi zmarłych z różnych przyczyn wskazują na to, że wady te nie mają wpływu na długość życia. Obecność zrostów w przypadkach rozległych braków błony osierdziowo-oplucnowej oraz stwierdzane niekiedy zmiany w tkance płucnej sugerują niebezpieczeństwo łatwiejszego rozprzestrzeniania się stanów zapalnych na obie jamy. W otworach, których brzegi są twarde, może nasta.pić uwięź- nięcie uszka lewego przedsionka, a nawet ściany lewej komory serca. W tych przy-padkach objawy są burzliwe, sugerujące zawal serca. Duża torbiel powoduje niekiedy duszność, bóle za mostkiem. Nie są to jednak objawy charakterystyczne i właściwe rozpoznanie jest trudne.

Czytaj Wszystko