BLOKADA ZEWNĄTRZOPONOWA

-5% roztwór fenolu w glicerynie (roztwór hiperbaryczny) wstrzykuje się w rejonie zajętych odcinków rdzeniowych. Jeżeli analgezja ma objąć więcej niż trzy odcinki rdzeniowe, potrzebne będzie więcej niż jedno wkłucie. Pojedynczym wstrzyknięciem działa się tylko na jedną stronę rdzenia kręgowego (siła ciężkości). Stosuje się też roztwór fenolu w wodzie lub w jodofendylanie (Myodil). Początek działania po kilku godzinach, a trwa ono wiele miesięcy. Wstrzyknięcie nie jest bolesne.

YSYKONANIE. Pacjenta układa się na chorym boku. Stół należy ustawić tak, aby obszar ciała, mający ulec analgezji, znajdował się najniżej. Po wkłuciu igły powinien nastąpić swobodny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Następnie chorego nachyla się w kierunku operującego, tak aby ułożony był pod kątem 30° do linii pionowej. Przystępuje się do wstrzykiwania roztworu w podzielonych 0,3-mililitrowych ilościach po podaniu każdej porcji odczekuje się 3-5 minut. Maksymalna dawka wynosi 1 ml po każdej stronie. Chory pozostaje w opisanej pozycji przez 30 minut, a w czasie transportu do łóżka powinien leżeć na boku12. Do wykonania blokady alkoholowej chorego układa się bolesną stroną do góry, na stole nachylonym pod kątem 30° wezgłowiem w dół. Następnie chorego należy prawie zupełnie obrócić na brzuch. Stosuje się przechowywany w szklanych ampułkach, wysterylizowany alkohol absolutny. Dawka początkowa wynosi 0,4-0,5 ml. Wstrzyknięcie ‚można powtórzyć po 5 dniach, podając wtedy do 1 ml. Początek działania stopniowy, działanie trwa wiele miesięcy. Wstrzyknięcie jest bardzo bolesne. Niebezpieczeństwo pojawienia się objawów ubocznych rośnie wraz ze zwiększaniem dawek13. Wstrzyknięciami alkoholu absolutnego niszczono przysadkę w celu zwalczania bólów spowodowanych przerzutami nowotworowymi do kości14.

BLOKADA ZEWNĄTRZOPONOWA. Przy użyciu cewnika może być stosowana w krótkotrwałym zwalczaniu bólu, np. na okres 1-2 tygodni pooperacyjnych lub w przypadkach krańcowych15.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>