Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi należy mierzyć w regularnych i małych odstępach czasu i zaleca się w tym celu oscylometr, ponieważ daje on łatwiejsze odczyty przy niskim ciśnieniu krwi52 należy być przygotowanym w każdej chwili do przetoczenia krwi, gdyż krwawienie jest groźnym powikłaniem z powodu wyłączenia normalnej odpowiedzi na krwotok w postaci obkurczenia naczyń. Przez cały czas operacji i po niej należy otoczyć pacjenta bardzo troskliwą opieką i obserwacją, ponieważ znajduje się on bardzo blisko punktu krytycznego – śmierci.

Opisana została bezpieczna i dobrze wypróbowana metoda podciśnienia kontrolowanego do operacji gruczołu krokowego i innych u pacjentów w wieku powyżej 50 lat53. Po doustnej premedykacji 60 mg trójmeprazyny i intubacji z użyciem tiopentalu i su- kcynylocholiny pacjent otrzymuje mieszaninę podtlenku azotu z tlenem, zawierającą 40-50% tlenu razem z 2D/o halotanu przez okres 3 minut, podczas spontanicznego oddychania. Następnie zmniejsza się stężenie halotanu do ok. 0,5% i obniża wezgłowie

o 10° do operacji w okolicy miednicy (i o ten sam kąt unosi wezgłowie do operacji na głowie i szyi). Następnie podaje się po 20 mg heksametonium i tubokuraryny chorym w wieku poniżej lat 75, a po 15 mg każdego z tych leków chorym powyżej 75 lat. Po podaniu leków podłącza się respirator i wyłącza halotan. Wentylacja minutowa wynosi ok. 10 litrów, z niską częstością oddychania i dużymi objętościami. Dalsze zwiotczenie i podciśnienie uzyskuje się przez dodawanie niewielkich ilości halotanu. Ciśnienie tętnicze powinno wynosić około 60 mm Hg (8,0 kPa). Pod koniec operacji spłyca się anestezję i zwykle ciśnienie krwi podnosi się do 80 mm Hg (10,7 kPa), zanim pacjent opuści stół operacyjny. Przy układaniu na wózku powinno się zastosować ułożenie z obniżeniem głowy. Należy dokładnie mierzyć i uzupełnić utraconą krew oraz bardzo dokładnie kontrolować przez cały czas ciśnienie krwi. Środki presyjne są bardzo rzadko potrzebne i na ogół niepożądane. Podciśnienie tętnicze nie powinno być przedłużane. Pacjenci poniżej 50 roku życia wymagają zwykle większych dawek leków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>