Mefentermina

Dawki: domięśniowo 2-10 ml dożylnie 0,5-5 mg do infuzji 15-100 mg w 250-500 ml roztworu, zamiast noradrenaliny w kroplówce. Dostarczany w ampułkach po 1 ml roztworu 1%.

Mefentermina (Mephine, Wyamine). Opisana w r. 194944, a po raz pierwszy zastosowana w znieczuleniu podpajęczynówkowym w r. 195445. Jest to trzeciorzędowa sól (n-metylofenylo)siarczanu butylaminy. Działa bezpośrednio i pośrednio jako stymulator receptorów zarówno alfa, jak i beta. Działanie jej podobne jest do efedryny, ale nie wywołuje ona komorowych zaburzeń rytmu. Nie przyspiesza ona akcji serca, a może nawet zwolnić ją wskutek hipertensyjnego wpływu na baroreceptory tętnicy szyjnej i aorty. Nie daje pobudzenia kory mózgowej. Zwiększa nerkowy przepływ krwi. Nie ulega kumulacji w ustroju. Może być podawana domięśniowo, działanie występuje po 10-15 minutach i trwa 1-2 godzin. Dodatek atropiny zwiększa skuteczność45. Działanie mefenterminy po podaniu dożylnym jest natychmiastowe i trwa 30-45 minut. Dawka dożylna wynosi 3-5 mg, powoli, w razie potrzeby może być powtórzona domięśniowo 20-35 mg w kroplówce (500 ml 5°/o glukozy) 150 mg. Wykazano, że mefenter- mina zapobiega migotaniu komór wywołanemu przez adrenalinę w czasie anestezji cy- klopropanem47.

Metoksamina (Vasoxine, Vasylox). Jest to syntetyczny środek naczynioskurczowy, którego nazwa chemiczna brzmi: beta-hydroksy-beta(2,5-dwuetoksyfenylo)izopropylami- na. Zsyntetyzowana w r. 194248, może być wyjaławiana w autoklawie, nie drażni tkanek i jest silnym środkiem o przedłużonym działaniu, które występuje w 2 min po podaniu dożylnym i trwa do 4 godzin. Zastosowana po raz*pierwszy dla podtrzymania ciśnienia krwi w znieczuleniu podpajęczynówkowym w r. 195049.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>