Nerwy krzyżowe

-2. Nerwy krzyżowe i guziczny oraz zwoje ich korzeni grzbietowych. 3. Splot żylny utworzony przez dolny odcinek wewnętrznego, kręgowego splotu żyl- nego. Naczynia występują w większej liczbie z przodu niż w tylnej części kanału, dlatego też igłę należy wkłuwać jak najdalej ku tyłowi.

-4. Tkanka łączna i tłuszczowa, bardziej zbita u mężczyzn niż u kobiet. Każdy nerw krzyżowy posiada grubą osłonkę opony twardej. Rozwór kości krzyżowej jest trójkątnym otworem powstałym na skutek braku połączenia łuków tylnych 5 (czasami i 4) kręgu krzyżowego. Wierzchołek tego trójkąta skierowany ku górze, utworzony jest przez wyrostek kolczysty 4 kręgu krzyżowego, brzegi natomiast przez rogi krzyżowe. (Takie warunki anatomiczne występują tylko w 35% przypadków248). Rozwór przykryty jest więzadłem krzyżowo-guzicznym, przez które przechodzi nerw guziczny i piąty nerw krzyżowy. Ma to miejsce ku górze od połączenia krzyżowo-guzicznego, zwykle 3,8-5 cm od szczytu kości guzicznej i bez-pośrednio poniżej górnego końca szpary międzypośladkowej. Nieprawidłowości anatomiczne kości krzyżowej spotyka się często. Zaliczyć do nich można: 1) przemieszczenie rozworu ku górze lub ku dołowi, 2). znaczne zwężenie lub zarośnięcie kanału kości krzyżowej, co stwarza trudności we wkłuciu igły, 3) skostnienie błony krzyżowo-guzicz- nej, 4) brak kostnej tylnej ściany kanału kości krzyżowej, spowodowany niezrośnię- ciem się łuków tylnych.

Przeciętna pojemność kanału krzyżowego wynosi 34 ml u mężczyzn i 32 ml u kobiet. Jego przeciętna długość – od 10 do 15 cm. W czasie wstrzykiwania roztworu środka analgetycznego do kanału krzyżowego rozprzestrzenia się on w przestrzeni zewnątrzoponowej ku górze na wysokość proporcjonalną do objętości podanego roztworu, siły wstrzyknięcia, wielkości przecieku przez osiem otworów krzyżowych oraz do konsystencji zewnątrzoponowej tkanki łącznej. Podczas gdy na dwa pierwsze czynniki możemy mieć wpływ, pozostałe pozostają poza kontrolą, powodując brak możliwości precyzyjnego podania leku, co prowadzi czasem do nieoczekiwanych wyników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>