BLOKADA PODPAJĘCZYNÓWKOWA

-4. Stymulacja skóry bodźcami elektrycznymi, akupunktura i inne sposoby. Środki przeciwbólowe. W odniesieniu do każdego środka przeciwbólowego istnieje pewien pułap, powyżej którego nie wywiera on większego działania analgetycznego, wzrastają natomiast objawy uboczne. W takim momencie należy zastosować lek działający silniej. Jeżeli jest to tylko możliwe, środki przeciwbólowe powinny być podawane doustnie. Do łagodnych analgetyków zalicza się: aspirynę, fenacetynę, kodeinę, dwuhydroksykodeinę, penlazocynę, benzytramid. Silnym środkiem przeciwbólowym jest dikonal, metadon, petydyna. Bardzo silnym analgetykiem jest leworfanol, morfina, dia- morfma, mieszanka Brompton (diamorfina z kokainą). Fenotiazyny i trójcykliczne środki antydepresyjne wzmagają działanie wszystkich wymienionych analgetyków, W neural- gii nerwu trójdzielnego dobre wyniki daje stosowanie karbamazepiny.

Czytaj Wszystko

Mefentermina

Dawki: domięśniowo 2-10 ml dożylnie 0,5-5 mg do infuzji 15-100 mg w 250-500 ml roztworu, zamiast noradrenaliny w kroplówce. Dostarczany w ampułkach po 1 ml roztworu 1%.

Mefentermina (Mephine, Wyamine). Opisana w r. 194944, a po raz pierwszy zastosowana w znieczuleniu podpajęczynówkowym w r. 195445. Jest to trzeciorzędowa sól (n-metylofenylo)siarczanu butylaminy. Działa bezpośrednio i pośrednio jako stymulator receptorów zarówno alfa, jak i beta. Działanie jej podobne jest do efedryny, ale nie wywołuje ona komorowych zaburzeń rytmu. Nie przyspiesza ona akcji serca, a może nawet zwolnić ją wskutek hipertensyjnego wpływu na baroreceptory tętnicy szyjnej i aorty. Nie daje pobudzenia kory mózgowej. Zwiększa nerkowy przepływ krwi. Nie ulega kumulacji w ustroju. Może być podawana domięśniowo, działanie występuje po 10-15 minutach i trwa 1-2 godzin. Dodatek atropiny zwiększa skuteczność45. Działanie mefenterminy po podaniu dożylnym jest natychmiastowe i trwa 30-45 minut. Dawka dożylna wynosi 3-5 mg, powoli, w razie potrzeby może być powtórzona domięśniowo 20-35 mg w kroplówce (500 ml 5°/o glukozy) 150 mg. Wykazano, że mefenter- mina zapobiega migotaniu komór wywołanemu przez adrenalinę w czasie anestezji cy- klopropanem47.

Czytaj Wszystko

HIPNOZA

Historia. Anton Mesmer (1734-1815) wprowadził pojęcie „magnetyzmu zwierzęcego” i skutecznie wyleczył dziecko ze ślepoty histerycznej w r. 1777. Specjalna komisja Francuskiej Akademii Nauk powołana przez króla Ludwika XVI w r. 1784, w której skład wchodzili Benjamin Franklin (1706-1790), dr Guillotin (wynalazca gilotyny) i Lavoisier (1743-1794) oraz inni, wypowiedziała się przeciwko tej metodzie. James Braid (1765-1860), chirurg z Manchesteru, prowadził dalej eksperymenty tą metodą

Czytaj Wszystko

Respirator dziecięcy

-15. Respirator dziecięcy typu Sheffield. Skonstruowany do stosowania u noworodków i dzieci do 3 lat życia. Napędzany elektrycznie z sieci lub akumulatora. Pracuje na zasadzie cyklicznego przerywania przepływu w układzie bezzastawkowym T.

-16. Respirator dziecięcy typu Newcastle60. Zastosowanie dla noworodków. Dostarcza gazy wysycone parą wodną. Układ napędzany jest sprężonym tlenem i zasysa filtrowane powietrze. Standardowa mieszanina 30% Ó2 może być wzbogacana tlenem z oddzielnego źródła.

Czytaj Wszystko

BLOKADA ZEWNĄTRZOPONOWA

-5% roztwór fenolu w glicerynie (roztwór hiperbaryczny) wstrzykuje się w rejonie zajętych odcinków rdzeniowych. Jeżeli analgezja ma objąć więcej niż trzy odcinki rdzeniowe, potrzebne będzie więcej niż jedno wkłucie. Pojedynczym wstrzyknięciem działa się tylko na jedną stronę rdzenia kręgowego (siła ciężkości). Stosuje się też roztwór fenolu w wodzie lub w jodofendylanie (Myodil). Początek działania po kilku godzinach, a trwa ono wiele miesięcy. Wstrzyknięcie nie jest bolesne.

Czytaj Wszystko