STOSOWANIE HALOTANU

Stosowany był w opornej na leczenie prawokomorowej niewydolności krążenia, ponieważ zmniejsza opory pokonywane przez kurczące się komory42. (Patrz także: Jones G. O. M., Cole P. V., Br. J. Anaesth., 1968, 40, 804: MacRae W. R., Proc. R. Soc. Med., 1971, 64, 1223 Adams A. P. i inni, Br. J. Anaesth., 1973, 45, 120 Griffiths D. P. G. i inni,. Br. J. Anaesth., 1971, 46, 671).

Zwiększenie działania hipotensyjnego można uzyskać następująco: 1. STOSOWANIE SIARCZANU GWANETYDYNY (Ismelin)43. Kiedy wazomotoryczne bodźce nerwowe dochodzą do zazwojowych zakończeń nerwowych, środek ten zapobiega produkcji i uwalnianiu adrenaliny i noradrenaliny, powodując hipotensję z bra- dykardią. Nie ma on wpływu na układ parasympatyczny, przez co może doprowadzić do względnej przewagi tego układu. Działanie jego trwa przez kilka dni po odstawieniu. Powoduje zwiększenie odpowiedzi presyjnej na adrenalinę i noradrenalinę, ale antagonizuje działanie efedryny i metyloamfetaminy. Podczas kontrolowanej hipotensji w czasie anestezji podaje się dożylnie ’20 mg przed blokadą zwojów wegetatywnych, osiąga się przez to zwolnienie tętna i zwiększenie niedokrwienia pola operacyjnego. Działanie środka może być przedłużone.

-2. STOSOWANIE HALOTANU. Środek ten bywa stosowany sam dla wywołania hipotensji. Może być również używany razem ze środkami blokującymi zwoje wegetatywne: 1) przed użyciem tych środków lub 2) dodany do wdychanych gazów aneste- tycznych, gdy nie udaje się obniżyć ciśnienia krwi za pomocą klasycznych technik hi- potensyjnych44. Działanie halotanem polega na: a) depresji mięśnia sercowego45, b) depresji błony mięśniowej naczyń, c) hamowaniu odruchów naczynioruchowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>