U noworodków z dobrze wykształconą prawą komorą

m i Q d zy p r z e d s i on k o w o go oraz liczba i szerokość połączeń zatokowych w mięśniu prawej komory. Jeżeli otwór przegrody międzyprzedsionlcowej jest mały, to wykonuje się zabieg Rashkinda, a w przypadku niepowodzenia operację Blalocka-I-Ianlona. Jest to ważne zwłaszcza u dzieci, które ze względu na warunki anatomiczne zostały zakwalifikowane jedynie do połączenia układowo-płucnego. Obecnie wykonuje się zespolenie pnia t. płucnej z lewą t. podobojczykową bok do boku za pomocą wstawki z gore- telcsu. Nie zaleca się obecnie zespolenia Waterstona ani Blaloclca-Taussig do gałęzi płucnej ze względu na planowane w okresie późniejszym dalsze etapy leczenia.

U noworodków z dobrze wykształconą prawą komorą jednocześnie z zespoleniem układowo-płucnym wykonuje się przecięcia zastawki t. płucnej. Próbę takiego leczenia należy podjąć także u dzieci z małą prawą komorą i brakiem stożka prawej komory. Ograniczenie się do zespolenia bądź poszerzenia otworu owalnego nie odbar- cza prawej komory. Stwierdzono natomiast, że po zabiegu zapewniającym przepływ krwi do krążenia płucnego komora prawa, nawet w znacznym stopniu niedokształ- cona, rozwija się. Poprawa następuje po kilku dniach czy tygodniach, w tym czasie prawa komora przystosowuje się, zwiększa siłę wyrzutu. Spadek ciśnienia w prawej komorze zmniejsza przepływ prawo-lewy na poziomie przedsionków, ustępuje sinica. Najlepszy postęp w’ rozwoju komory obserwuje się u dzieci z prawidłowym pierścieniom zastawki trójdzielnej, gorsze wyniki stwierdza się w przypadkach jego niedorozwoju.

U noworodków- ze znacznym niedorozwojem prawej komory oraz licznymi połączeniami żylno-tętniczymi w mięśniu prawej komory przecięcie zastawki t. płucnej jest przeciwwskazane ze względu na możliwość powstania zespołu podkradania naczyń wieńcowych. Zabieg u tych dzieci ogranicza się jedynie do zespolenia naczyniowego, wralwulotomię odkłada się na okres późniejszy, kiedy połączenia zatokowe zmniejszą się bądź ulegną zamknięciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>