U noworodków z pierwszą odmianą niedorozwoju łuku

W odmianie trzeciej (C) brak ciągłości łuku jest usytuowany między pniem ra- mienno-głowowym a t. szyjną lewą. Lewa komora zaopatruje prawą t. podobojczy- kową i szyjną wspólną. Tętnica szyjna lewa i podobojczykowa lewa należą do zespołu t. płucnej i przetrwałego przewodu tętniczego.

Leczenie operacyjne. Przeciętna wieku życia dzieci nie leczonych wynosi od 4 do 10 dni. Leczenie operacyjne ma na celu odtworzenie ciągłości łuku aorty i oddzielenie krążenia układowego od płucnego. Operacja zależnie od warunków anatomicznych jest wykonywana jednoczasowo bądź dwuetapowo. Stosowane są różne techniki operacyjne. Do połączenia wstępującej i zstępującej części aorty używano przetrwałego przewodu tętniczego, okazało się jednak, żc światło przewodu zamyka się, zarasta, prowadząc do nawrotu objawów.

U noworodków z pierwszą odmianą niedorozwoju łuku (A) możliwe jest na ogól zespolenie bezpośrednie obu części przerwanego łuku, podobnie jak w zwężeniu cieśni aorty. Wykonuje się je czasem za pomocą t. podobojczykowej czy zespalając koniec do końca. Jeżeli wymiary naczynia są zbyt małe, to dodatkowo zespala się bok do boku wstawkę z tworzywa sztucznego uzyskując podwójny przepływ. Operacje Le wykonuje się w normotermii przez lewą torakotomię.

W większości chorzy z przerwaniem luku odmiany drugiej i trzeciej (B, C) są poddawani zabiegom w krążeniu pozaustrojowym z obniżeniem temperaLury ciała. Klatkę piersiową otwiera się przez podłużne przecięcie mostka. Leczy się w ten sposób noworodki nie tylko z izolowanym niedorozwojem łuku, ale też ze współistniejącymi ciężkimi wadami, jak: połączenie części wstępującej aorty i pnia płucnego, tzw. okienko (str. 223), niedorozwój lewego serca, otwory przegrody międzykomoro- wej i międzyprzedsionkowej (4, 7).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>