WĄTROBA

WĄTROBA. Ciśnienie krwi poniżej 60 mm Hg (8,0 kPa) powoduje obrzmienie i sinicę wątroby23. Przy niskim ciśnieniu krwi wątroba pobiera krew z tętnicy’ wątrobowej, a nie z żyły wrotnej. Wydaje się, że wątroba nie odnosi praktycznie większej „szkody.

MÓZGOWY PRZEPŁYW KRWI. Panują na ten temat odmienne opinie, niektórzy badacze stwierdzali zmniejszenie mózgowego przepływu krwi, podczas gdy inni uważają, że jest on wystajczający w związku z obniżeniem oporu naczyń mózgowych-‚4, ale przepływ ten zależy od homeostazy krew – gaz, lepkości krwi, ciśnienia płynu mózgo- wo-rdzeniowego, temperatury ciała, jak również od średnicy naczyń. Przy miażdżycy mózgu naczynia nie są w stanie się rozszerzyć, aby zmniejszyć opór i w związku z tym może dojść do niedokrwienia mózgu. Mózg jest bardziej wrażliwy niż serce na ostrą hipotensję25. Hipotensja może spowodować zmianę czynności mózgu, badanej za pomocą testu Berga (zlewanie się migotliwych błysków)20, oraz być przyczyną zaburzeń psychicznych po hipotensji27. Tkanka mózgowa jest ochraniana przez środki anestetycz- ne w czasie niedokrwienia oraz hipoksji, zarówno u człowieka, jak i u zwierząt28. Moż- na zastosować monitor czynności mózgu.

WIEŃCOWY PRZEPŁYW KRWI. Stan naczyń wieńcowych odgrywa prawdopodobnie ogromną rolę w powstawaniu niedokrwienia mięśnia sercowego podczas hipotensji, ale obniżone ciśnienie krwi zmniejsza pracę serca i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, tak że perfuzja samego mięśnia pozostaje wystarczająca. Nie ma dowodów, że hipotensja w czasie anestezji powoduje jakiekolwiek trwałe uszkodzenie mięśnia sercowego, stwierdzonego za pomocą EKG, chociaż obserwuje się znaczne zmiany załamka T lub odcinka S-T, co może wskazywać na ostre niedokrwienie26.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>